Køb, salg & vurdering

Vurdering

Før køb er haven og bygninger vurderet og prissat af bestyrelsen. Vurderingen er gældende et år fra den dato, hvor vurderingen er fortaget.

Taksten for vurderingen er fastsat af Roskilde Haveselskab. Vurderingsgebyret er ½ % af vurderingssummen, dog min. kr. 1.500,-.

Der koster 1.000 kr. for oprettelse af salgs-/overdragelsesdokument. 

Vurderingsskemaet har evt. ny køber, krav på at se. Der må max. bebygges med (kolonihaver/60 m²), der kan ansøges om dispensation
således at byggeri kommer op på 70 m² (ansøges hos Byggesag via bestyrelsen) samt (daghaver/10 m²) bygninger inkl. Overdækkede
terrasser, herudover drivhus på max. 10 m². Alt holdes med 2 m afstand fra skel.
Ved evt. køb
Alder/kvalitet osv. må man selv afgøre evt. i forbindelse med en fagmand. Prissætningen er en vurderingssag (vurderingsprisen er
baseret på haven m. beplantning, bygninger, installation samt nagelfast inventar). Herudover er der eventuel løsøre, som man selv
må afgøre, om man vil have med og derfor betale for. Eventuelt formuldningstoilet samt drivhus er heller ikke medregnet i vurderingen.

 

Køb og salg

Al handel med foreningens haver skal foregå gennem bestyrelsen. Bestyrelsen skal henholdsvis godkende ny haveejer samt

handelsprisen. Ingen have må sælges højere end vurderingen. For at erhverve og opretholde en have i Hf. Roars Gave SKAL man have folkeregisteradresse i Roskilde kommune.

Alle lejere i kolonien skal være medlemmer af foreningen og betaler ved indmeldelse et indmeldelsesgebyr fastsat af
Roskilde Haveselskab på kr. 500,-.

Medlemmerne forpligter sig til ved indmeldelsen at overholde de love og bestemmelser, der er gældende for foreningen og for Roskilde Haveselskab.
Gæld i haven
Bestyrelsen undersøger altid, om der er gæld i haven inden haven, overdrages til ny køber.

Venteliste

Der er pr. 1. april 2021, oprettet en intern og ekstern venteliste til køb af kolonihave i Hf. Roars Gave.
Dem som står på intern venteliste, de får tilbudt at købe en have før dem som står på ekstern venteliste.
Det koster 100 kr. om året at være skrevet op på ventelisten.
Ønsker du at blive skrevet op eller hører nærmere omkring venteliste, skal du skrive til Roarsgave@gmail.com